Fuji Saiko Iyashi-no-sato (healing village, 西湖いやしの里根場) - Seishi